Tuesday of Holy Week

Tuesday of Holy Week

Readings:

Isaiah 49:1-6

Psalms 71:1-2, 3-4A, 5AB-6AB, 15, 17

John 13:21-33, 36-38

Daily ReadingsTuesday of Holy Week
Comments (0)
Add Comment